Kancelaria Radcy Prawnego

Tomasz Pogon

Telefon

+48 601 389 116

Spory Sądowe

 • reprezentacja klientów przed sądami cywilnymi wszystkich instancji
 • reprezentacja klientów przed organami i sądami administracyjnymi
 • sporządzanie środków zaskarżenia w tym apelacji, zażaleń, skarg

Prawo Umów

 • przygotowywanie umów dla klientów
 • negocjowanie umów dla klientów
 • opiniowanie umów w tym przedstawienie ryzyka prawnego wiążącego się z poszczególnymi zapisami umów

Windykacja Należności

 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • negocjowanie i sporządzanie ugód z dłużnikami
 • dochodzenie należności w postępowaniach sądowych (w tym w postępowaniu elektronicznym)
 • reprezentacja Wierzycieli jak i Dłużników na każdym etapie postępowania
 • stała obsługa firm w zakresie dochodzenia wierzytelności

Prawo Pracy

 • tworzenie kompleksowej dokumentacji wewnętrznej pracodawcy (m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • tworzenie umów o pracę i wypowiedzeń tych umów
 • tworzenie umów o zakazie konkurencji i powierzenie mienia
 • negocjacje ze związkami zawodowymi
 • reprezentacja pracodawców przed sądem
 • reprezentacja pracowników przed sądem w zakresie m.in. odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, roszczeń o wypłatę nadgodzin, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Prawo Gospodarcze i Handlowe

 • sporządzanie statutów i umów spółek prawa handlowego
 • tworzenie wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej
 • obsługa zgromadzeń wspólników
 • rejestracja zmian w KRS, US, GUS
 • reprezentacja spółek przed organami administracyjnymi, skarbowymi i sądami
 • przekształcenia, fuzje i likwidacja spółek

Prawo Nieruchomości

 • regulacja stanów prawnych nieruchomości
 • prowadzenie postepowań w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym
 • prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem, nacjonalizacją nieruchomości
 • prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia warunków zabudowy
 • prowadzenie postępowań w zakresie udzielania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości pod względem prawnym i własnościowym

Ochrona Danych Osobowych

 • opracowywania, aktualizowanie, weryfikacja i wdrażanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
 • opracowywanie zgód, oświadczeń i informacji niezbędnych przy przetwarzaniu danych osobowych
 • opracowywanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • doradztwo prawne dla administratorów danych osobowych
 • doraźna pomoc prawna dla administratorów bezpieczeństwa informacji
 • reprezentacja przed GIODO

Audyty Prawne

 • tworzenie audytów nieruchomości
 • tworzenie audytów spółek prawa handlowego przed fuzją i przejęciem
 • tworzenie audytów pracowniczych

Własność Intelektualna i Nowe Technologie

 • pomoc prawna w zakresie ochrony znaków towarowych
 • opracowywanie i negocjowanie umów z zakresu IT
 • doradztwo prawne w zakresie praw autorskich do utworów oraz programów komputerowych

Szkolenia

 • Organizujemy dla swoich Klientów szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne m.in. w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, danych osobowych czy prawa fizjoterapeutycznego
To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create